Sukuseuran säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan sukuseuraksi, nimi on Rytkösten sukuseura ry. ja kotipaikkana on Iisalmi.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Sukuseuran tarkoituksena on toimia Rytkösen suvun henkisenä yhdyssiteenä, vaalia suvun perinteitä ja historiallisia arvoja, herättää jäsenissään elävää harrastusta suvun kulttuurityötä kohtaan.

3. TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS

 1. Jäljestää yhteisiä kokouksia ja juhlatilaisuuksia.
 2. Suorittaa tutkimustyötä suvun vaiheista ja julkaisee sukua esitteleviä tutkimuksia ja kuvauksia.
 3. Tallettaa suvun jäseniä koskevia valokuvia, muistoesineitä, painotuotteita, asiakirjoja ja muita tallenteita.
 4. Harjoittaa valistustoimintaa suvun jäseniä varten sekä ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimintaa.
 5. Tarpeen vaatiessa hankkii kiinteää tai irtainta omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanee arpajaisia. Sukuseura voi perustaa rahastoja.

4. JÄSENET
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Rytkösen suvusta polveutuva henkilö ja hänen aviopuolisonsa.
Nuorisojäseniksi voivat niin halutessaan liittyä sukuseuran jäsenten viisitoista vuotta nuoremmat lapset. Varsinaiset jäsenet ja nuorisojäsenet hyväksyy sukuhallitus.
Sukukokous voi kutsua kunniajäsenekseen sukuun kuuluvan henkilön, joka on erityisesti ansioitunut sukuseuran toiminnassa tai jota kohtaan sukuseura haluaa osoittaa kunnioitusta.

5. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenen, jonka katsotaan toimivan vastoin sukuseuran tarkoituksia tai muutoin olevan ilmeisesti haitaksi sukuseuran maineelle, voi sukukokous erottaa seuran jäsenyydestä.

6. JÄSENMAKSU
Varsinaiset jäsenet suorittavat toimintakausittain jäsenmaksun, jonka suuruudesta määrää varsinainen sukukokous. Kunniajäsen ja nuorisojäsenet ovat jäsenmaksuvelvollisuudesta vapaat.

7. SUKUSEURAN SUKUHALLITUS JA KOKOUKSET
Sukuseuran toimielimiä ovat sen kokous ja hallitus, joita kutsutaan näissä säännöissä sukukokoukseksi ja -hallitukseksi. Varsinainen sukukokous valitsee sukuhallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi, enintään yksitoista muuta jäsentä sekä esimiehen.
Sukuhallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.
Suvun esimieheksi varsinainen sukukokous valitsee jonkun sukuseuraan kuuluvan henkilön, jolle se haluaa osoittaa erityistä arvonantoa ja kunnioitusta.
Esimies johtaa puhetta sukukokouksessa ja hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa, joissa hän antaa ohjeita ja neuvoja.
Varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi heinä - syyskuussa. Sukuseuran ylimääräinen kokous pidetään yhdistyslain 20: n § 2 momentissa mainituissa tapauksissa.
Sukuseuran kokouksessa käyttävät äänivaltaa seuran varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet, nuorisojäsenillä on läsnäolo-oikeus sukuseuran kokouksissa. Mikäli suvun esimies on estyneenä johtamaan puhetta, sukukokouksessa toimii siinä tapauksessa puheenjohtajana sukukokouksen tähän valitsema äänivaltainen sukuseuran jäsen.
Sukukokouksen sihteerinä toimii sukuseuran sihteeri.

8. SUKUHALLITUS
Sukuhallitus voi keskuudestaan asettaa työvaliokunnan ja nimittää toimihenkilöitä ja valiokuntia eri asioiden hoitoa varten. Sukuhallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, joka on toimitettava hyvissä ajoin ennen kokousta.
Sukuhallituksessa käyttävät toimeenpanovaltaa läsnä olevat sukuhallituksen jäsenet.
Sukuseuran hallituksen toimintakausi kestää varsinaisten sukukokousten välisen ajan. Sukuhallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Sukuseuran nimen kirjoittavat suvun esimies, hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

10. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Sukuseuran tilikausi on vuosi ja toimintakausi on varsinaisten kokousten välinen aika.
Tilikausi alkaa 1. heinäkuuta ja päättyy 30. kesäkuuta. Sukuseuran rahastonhoitajan on sukuhallituksen puolesta jätettävä 21 päivää ennen varsinaista sukukokousta tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajille lausuntoa varten tileistä ja hallinnosta.

11. SUKUSEURAN SUKUKOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Sukukokouksen kutsuu koolle sukuhallitus vähintään kuukautta ennen kokousta ilmoittamalla sanomalehdissä, joista varsinainen sukukokous päättää.

12. VARSINAISESSA SUKUKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT

 1. Päätetään kokouksen laillisuudesta.
 2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja heille varahenkilöt.
 3. Tarkastetaan kuluneen toimintakauden toimintakertomukset.
 4. Esitetään tilinpäätökset ja päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta tilivelvollisille.
 5. Kutsutaan sukuseuran esimies.
 6. Valitaan sukuhallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet, joiden lukumäärästä noudatettakoon sääntöjen 7. pykälää.
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt.
 8. Päätetään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksuista.
 9. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

13. ALUEELLISET SUKUKERHOT
Sukuseuran jäsenet voivat perustaa alueellisia, rekisteröimättömiä sukukerhoja, joiden säännöt sukuhallitus hyväksyy.

14. SUKUSEURAN PURKAMINEN
Jos sukuseura purkaantuu tai se joutuu lakkautettavaksi, on sukuseuran varat käytettävä sukuseuran sääntöjen 2 kohdan tarkoitusten mukaisten tavoitteiden edistämiseen purkamisesta päättävän sukukokouksen määräämällä tavalla.
Sukuseuran kirjallinen ja historiallinen arkisto luovutetaan Suomen Sukututkimusseura ry:lle.

15. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAUTUMINEN
Sukuseuran sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta taikka näissä säännöissä erikseen mainitsemattomista seikoista noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.